ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบรรจบ บุพชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาลอน ศรีวะลักษณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุนทร ศรีเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิมพ์ผกา ป้อมหิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวมาริษา โสภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์