ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบรรจบ บุพชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุนทร ศรีเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3