ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบรรจบ บุพชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรทิพย์ คำเพราะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2