ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบรรจบ บุพชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาลอน ศรีวะลักษณ์
ครู คศ.3

นายสุนทร ศรีเดช
ครู คศ.3