ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรรณี บุญสุภากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายไกรสร คำชีลอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2