ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณี บุญสุภากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไกรสร คำชีลอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภัทธิรา จารุศักดิ์ดาเดช
ครูผู้ช่วย