ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณี บุญสุภากุล
ครู คศ.1

นายไกรสร คำชีลอง
ครู คศ.1