ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวราเทพ รักประเทศ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0926025787
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทภัค น้อยวิบล
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0973344634
อีเมล์ : nantapaknoiwibon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ ประกอบศรี
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทวัฒน์ นาถาบุตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0943930094
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวพรรรณ รักษาศิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา อุ่นคำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0944768106
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญญาพร นาก้อนทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0953625570
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงสมร สุพล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0630056316
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ คำพิมพ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ผาริวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0646607283
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเชษฐ์ กาฬบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0994584404
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร ไหมมี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0610755100
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรินทรื ลือนาม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นงสาวขวัญชนก แสงสี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนัญชิดา มาระแสง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0981872611
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา เทศนา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประทุมพร บุญพรม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมยุดา บุญค่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0651056469
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฤทัยรัตน์ ออทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล เหมือนเหลา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/1
เบอร์โทร : 0630562508
อีเมล์ : jommueainlao@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพร แพงมี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินรัตน์ ขันธุปัทม์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล รื่นเริง
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิตชัย เถาว์สอน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ ผลาสิน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
เบอร์โทร : 0621862533
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา อรภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ เหมือนเหลา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจณีย์ แก้วพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ แก้วดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
เบอร์โทร : 0639284366
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร ภูษา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
เบอร์โทร : 0630492386
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรทิภา คำตัน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2
เบอร์โทร : 0943840859
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ จันทร์โทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่6/2