ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอ็นพี คาเมร่า คลับ
เอ็นพี คาเมร่า คลับ
ชมรม เอ็นพี คาเมร่า คลับ 

         รุ่งทิพย์  จิตรมาศ     ม.ุ6/1  ประธาน
     เกียรติศักดิ์  คำตัน       ม.6/1
     สถาพร  สารโท           ม.6/1
     ภานุวัฒน์  จิตรมาศ      ม.6/1
     ปรางค์ทิพย์  ครองบุญ  ม.6/2
     พชรพล  สายวรณ์        ม.6/2


จะเล่าเรื่องจากแสงและเงา  ทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว