ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนาวี เมืองซอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2