ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนาวี เมืองซอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเริ่มรัฐ ใยนนท์
พนักงานราชการ