ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธนาวี เมืองซอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ