ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วงดนตรี เอ็นพี ธันเดอร์แบนด์
    สถาพร สารโท           6/1  หัวหน้าวง
    ภานุวัฒน์  จิตรมาศ     6/1
    อภิรัช  สีงาม             6/2
    พชรพล  สายวรณ์      6/2