ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญใจ จันทนะชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายมงคล สายธนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายบดี ทะนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวินิจ เครือวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์