ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญใจ จันทนะชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิษา คำแหน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1