ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญใจ จันทนะชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายมงคล สายธนู
ครู คศ.2

นายบดี ทะนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1