ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญใจ จันทนะชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ครู คศ.3

นายมงคล สายธนู
ครู คศ.2

นายบดี ทะนอก
ครูผู้ช่วย