ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุมาลี สายธนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา
ครู คศ.1

นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ครูผู้ช่วย