ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เอกชัย จันทร์ภิรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1