ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุมาลี สายธนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1