ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ครู คศ.3

นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม
ครู คศ.3

นางสุมาลี สายธนู
ครู คศ.2

นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา
ครู คศ.1

นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ครูผู้ช่วย