ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุมาลี สายธนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภิญญดา วงศ์ปัดสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1