ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมหมาย บุญแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญถิน ไชยอุตม์
ครู คศ.3

นางกฤตพร จันทร์แดง
ครู คศ.1

นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ครู คศ.3