ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมหมาย บุญแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญถิน ไชยอุตม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกฤตพร จันทร์แดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3