ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญถิน ไชยอุตม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางกฤตพร จันทร์แดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1