ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอ็นพี รับเบอร์เพลน คลับ
ชมรมเครื่องบินพลังยาง 

พชรพล  สายวรณ์     ม.6/2        ประธานชมรม
มนัส  มูลนาม           ม.6/2        รองประธาน
ศักดิ์สกุล  สันตะวงศ์
อภิรัช  สีงาม
ฐนิสร  วระวงษ์
ไชยวัฒน์  บุญราช
จามร  จารุสิทธิ์