ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิสรรค์ พรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จิตรมาศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวัลย์ ประพิณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ พันธุระ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ โขมะนาม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติสารวัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมงคลวัฒนคุณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.ทองคำ สืบสำราญ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เจริญส่ง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรินทร์ ทองธีรภาพ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโจโฉ สมบรูณ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิ่ง พรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติชัย กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา