ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน มุ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ครูและบุคลากรมีมาตรฐาน บูรณาการนวัตกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ชุมชน  มีส่วนร่วมพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 

ปรัชญา

ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม