ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ภูมิเขียว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา สุขดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524-พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา รักพรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชณรงค์ สุภิมารส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิตร เรืองบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-11 พ.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : สุเมธ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559 - 10 สิงหาคม 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 081-878 6366
ชื่อ-นามสกุล : ดร.โชติชัย กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 089582763
อีเมล์ : choatchai@hotmail.com