ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 3,900,000บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 108,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 108,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 108,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 4,240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 44,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 90,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม 6 ที่/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 189,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 513,700 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานคหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 140,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 202ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 218,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 209,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 210,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 111,000 บาท
เพิ่มเติม..