ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลาวัลย์ สีหะวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมณีรัตน์ อาจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤษณา นนทพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1