ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมณีรัตน์ อาจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3