ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสงี่ยม หิรัญสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0