ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่   29   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2522  
โดยรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน   81  คน   
โดยคณะกรรมการสภาตำบลน้ำปลีกได้บริจาคที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  
เนื้อที่ทั้งหมด  35  ไร่ และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  3  ห้องจำนวน 1 หลัง 
ในระยะแรกของการบริหารโรงเรียน   นายนุ่น  เถาว์โท  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนชุมชนน้ำปลีกเป็นผู้รับผิดชอบและได้ส่งครู  จำนวน    2  คน  มาช่วยทำการสอนชั่วคราว 
จนกระทั่งวันที่ 14  มิถุนายน  2522  กรมสามัญศึกษา ส่งครูมาปฏิบัติราชการจำนวน  3  คน  
ในขณะนั้นอาคารเรียนชั่วคราวสร้างยังไม่เรียบร้อยและวัสดุอุปกรณ์ยังไม่พร้อม   จึงต้องอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนน้ำปลีก    
และเมื่อวันที่   10  สิงหาคม   พ.ศ.2522 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน