ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ รต.สุดสาคร นามสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2