ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ รต.สุดสาคร นามสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ