ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0868650220
อีเมล์ : t.kruyok@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:52  อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประเมิน เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัส ๐๐๓๒๓๑
รายละเอียดผลงาน
003231แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบส าหรับใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัส ๐๐๓๒๓๑ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ของนายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท  เข้าชมรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ตามลิ้งก์ Link : https://online.pubhtml5.com/ylqa/lxyw/
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:52   อ่าน 376 ครั้ง