ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,09:33  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาษิตคำพังเพย
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,09:29  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันสุนทรภู่
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,09:28  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,14:34  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมแกนนำด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,14:32  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมแกนนำด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,14:20  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทริยา โพธิ์ศรีคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,14:19  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:49  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:49  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..