ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ระเบียบโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:58  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมิน เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัส ๐๐๓๒๓๑
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:52  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,10:21  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,09:30  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,09:23  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PowerPoint NP-EAT63 NamPleeksuksa Education Active Technique
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,08:53  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูมาตรฐานความรู้ดีเด่น นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,02:19  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,02:09  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการบริหารกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,02:04  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบอิงมาตรฐานกระตุ้นการเรียนรู้ของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา Nampleeksuksa Education Active Technique : NP-EAT
ชื่ออาจารย์ : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,01:56  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..