ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:49  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:49  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการดำเนินงานตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรอบรม “ค่ายสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Kidbright” (Coding at School Project) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:48  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น เนื่องใน วันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,09:47  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานครูดีเด่น ปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,09:41  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,09:39  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..