ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0868650220
อีเมล์ : t.kruyok@gmail.com
ที่อยู่ :
87 หมู่ 2 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมปลาย