ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไกรสร คำชีลอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0918286964
อีเมล์ : kruju001@gmail.com
ที่อยู่ :
25 หมู่ 5 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญาตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบันฑิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน/วิศวกรรมไฟฟ้า
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 20 กรกฏาคม 2554 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข็งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65
3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่จำกัดช่วงชั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-216
5 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2103
6 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2101
7 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้