ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรรณี บุญสุภากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ : 0892805608
อีเมล์ : ningwannee@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา หมู่ 9 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เว็บไซต์ส่วนตัว www.sites.google.com/site/ningwannee