ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.โชติชัย กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิทยา ทรวงดอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลาวัลย์ สีหะวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัญญาวีร์ เศวตวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายไกรสร คำชีลอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล