ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6