ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.              พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

2.              พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.              ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4.              พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.              ระดมสรรพกำลังจากชุมชน องค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

6.              พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
           เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  ให้บริการอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
เป้าหมาย

      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา