ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  มุ่งตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้   ครูและบุคลากรมีมาตรฐาน  บูรณาการนวัตกรรม ภูมิปัญญา และ เทคโนโลยี  ชุมชนมีส่วนร่วม 

ปรัชญา

ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม