ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 513,700 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1 หลัง