ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 90,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
6  ห้อง