ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 4,240,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

1 หลัง