ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 108,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1  หลัง  จำนวน 6  ห้อง