ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 108,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1 หลัง  จำนวน  6  ห้อง