ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 3,900,000บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1 หลัง16 ห้อง